JEDNÁME S VÁMI V CELÉ ČR i SR – DLE DOHODY

AKTUÁLNÍ SITUACE PŘI ODKUPU ZADLUŽENÉ FIRMY

– řídí se občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb v aktuálním znění

– nejde v ní zdaleka pouze o převod obchodního podílu ve firmy a tím o změnu majitele a jednatele (dnes je to již do jisté míry formální záležitost)

– mnohem podstatnější je, jak je zhojeno období odvolaného jednatele a tedy jaký stav, je předáván novému jednateli (tato skutečnost a způsob provedení jsou nejdůležitější částí při převodu zadlužené firmy)

 

RIZIKA PŘI FORMÁLNÍM PŘEVODU ZADLUŽENÉ FIRMY

– uskutečníte pouze optický převod s důrazem na změnu zápisu v obchodním rejstříku (tj. soustředíte se na výmaz své osoby z funkce statutárního orgánu a vlastníka obchodního podílu apod.)

– předání aktiv a pasiv firmy, řešíte jen formálním předávacím protokolem, který vás usvědčí z převodu obchodní firmy, která byla zcela jasně v úpadku (jednoznačný důkaz o stavu úpadku vaší obchodní firmy)

– neplníte si povinností statutárního orgánu v souvislosti zvláště s podáním návrhu na insolvenci, popř. konkurz (i když se ve firmě již více než rok nic neděje, tato povinnost je platná od okamžiku, kdy jste se o ní dozvěděli nebo dozvědět mohli a může se proti vám obrátit kdykoliv v budoucnu)

– neřešíte přebírání pošty a nereagujete na přípisy v datové schránce obchodní firmy (což je zásadní povinnost statutárního orgánu) a tím nereagujete na výzvy příslušných úřadů a mohou vás tedy nechat předvést policií k součinnosti

– ztrácíte přehled co se děje v souvislosti s vaší obchodní firmou, v jakém stavu jsou závazky, penále, soudní spory, exekuce a lehce mohou vzniknout trestní oznámení

– všechny tyto opomenuté skutečnosti a nesplněné povinnosti se mohou v budoucnu na vás negativně odrazit

– neplněním povinností jako statutární orgán vůči úřadům, se vystavujete riziku udělení pokuty obchodní firmě, která může být následně vymáhána i přímo po vaší osobě, jelikož jste v té době neplnili povinnosti stanovené statutárnímu orgánu obchodní firmy

 

NAŠE ŘEŠENÍ ELIMINUJE NEBO ZMÍRNÍ VÝŠE UVEDENÁ RIZIKA PŘEVODU ZADLUŽENÉ FIRMY

– na všechny předchozí rizika máme vhodné řešení, které ochrání Vaše zájmy a splní účel, proč tuto transakci uskutečnit

– k vaší situaci přistupujeme systematicky a do nejmenších detailů, abychom znali veškeré okolnosti

– vybaví vás všemi potřebnými listinami osvědčujícími, že jste uskutečnili převod firmy legitimním způsobem

– vysvětlíme vám správný způsob jak ochránit vaše zájmy a vyhnout se následkům, kdy jste něco opomněli, neuskutečnili či zapomněli

– všech výše uvedených rizik vás zbavíme nebo je výrazně omezíme k vaší spokojenosti a bezpečnosti

 

NAŠE VÝHODY A ZNALOSTI

– máme zkušenosti se všemi možnými případy, jelikož se zabýváme převody firem a krizovým poradenstvím již téměř 20 let

– disponujeme znalosti jak z oblasti práva, tak ekonomiky a dokážeme je účelně propojit

– naše řešení jsou prozíravá, zvláště v souvislosti s událostmi, které mohou nastat na straně věřitelů, jakmile zjistí, že byly v obchodní firmě uskutečněny změny

– využíváme informací z jednotlivých institucí o přístupu k vymáhání jejich pohledávek a možnostech, jak se tomu vyhnout nebo významně ušetřit

– zajišťuje Vám kompletní servis jak v části převodu samotného, tak zvláště v poradenství v momentě, kdy potřebujete radu co udělat nebo naopak zásadně nedělat

 

DOSATÁVÁTE OPTIMÁLNÍ CENU ZA ODKUP ZADLUŽENÉ FIRMY

– základní cena při změně jednatele a společníka v s.r.o. a následném zápis do obchodního rejstříku je 25.000,- Kč (souhrnná částka za všechny úkony spojené se zápisem změn v obchodním rejstříku)

– individuální částka, která odráží řešení aktuálního stavu zadluženosti vaší obchodní firmy, úkony nutné k narovnání chyb, nedostatků a nesplněných povinnosti, eliminaci nebo zmírnění rizik z této situace vyplývajících (nastavení optimálního stavu k předání ve Vaší firmě, aby bylo reflektováno na podmínky zákona a z Vaší strany neopomenuta žádná podstatná skutečnost)

– v této ceně je také obsaženo krizové poradenství pro řešení nepředvídaných situace s věřiteli apod., resp. jak se přistoupit k závazkům státních institucí a dalších věřitelů (ušetříte za náklady na právníky, účetní a další odborníky, které byste museli individuálně platit), ušetříte rovněž spoustu času a stresu

Když je vaše obchodní firma v dluhové pasti

Potíže, dluhy, exekuce, insolvence, konkurz může dnes potkat každou firmu, velmi rychle. Jakmile existují již více než dva věřitelé, vaše situace se komplikuje. Je to krůček k podání návrhu na insolvenci, čímž ztratíte kontrolu nad řízením firmy a převezme ji insolvenční správce. Tato situace vás může zaskočit a to bez předchozího upozornění. Pak je již jen krůček ke konkurzu a zániku firmy. V obou případech je pro Vás značně nevýhodné, být za této situace statutárním orgánem (jednatelem, členem představenstva apod.), jelikož budete povinni spolupracovat s insolvenčním či konkurzním správcem, vše vysvětlovat a dokládat a to i po dobu několika let.

 

SPOJTE SE S PROFESIONÁLY, VAŠE CESTA VČASNÉ LIKVIDACE BUDE ÚSPĚŠNÁ

 

Jak probíhá prodej zadlužené firmy s.r.o., a.s.

Zadluženou firmu s.r.o. a.s., lze v souladu se zákonem prodat (převést obchodní podíl, uskutečnit převod akcií) kdykoliv. Totéž platí o změně statutárního orgánu (jednatele, člena představenstva), kdy změnu realizujete na valné hromadě nebo rozhodnutím jediného akcionáře (jak původním vlastníkem nebo novým nabyvatelem). Toto je rozhodující krok, jelikož změnou statutárního orgánu ve společnosti s ručením omezeným (jednatel) nebo u akciové společnosti (předseda představenstva, člen představenstva), přechází veškerá aktuální odpovědnost za řízení firmy na nově jmenovanou osobu (statutární orgán), zastupující ze zákona obchodní firmu. Účinnost tohoto právního úkonu je platná ode dne jmenování a nikoliv až samotným zápisem v obchodním rejstříku, který může nastat až se zpožděním.

 

U zadlužené firmy jsou změny v zápisu v obchodním rejstříku v položce statutární orgán a společník nebo jediný akcionář v poslední době jen kosmetickou změnou, která Vás sama o sobě v konečném důsledku nezbaví odpovědnosti za předchozí stav firmy.

 

VYŘEŠÍME KAŽDOU SITUACI, KTERÁ JE PRO VÁS DULEŽITÁ

Dokážeme připravit a zrealizovat všechny vaše požadavky a záměry.

Klienti se nás obrací i s neřešitelnými situacemi a my je zvládneme.

Stačí, když nám sdělíte Vaše požadavky a navrhneme řešení i pro vás.

Sjednaná cena je otázkou dohody a obnáší náročnost spojenou se správným řešením.

Naše cena reprezentuje kvalitu a jistotu, kterou vám poskytujeme v oblasti vašeho podnikání.

U nás platíte za výsledek, který garantujeme.

Ptejte se, vysvětlíme vám podrobnosti, k otázkám, které Vás zajímají

 

VÝHODY NAŠICH SLUŽEB v PRODEJI ZADLUŽENÉ FIRMY

–  jsme Vám k dispozici v podstatě 24 h denně a to i v budoucnu, po realizace transakce

– platíte jen jednou a naše služba je komplexní, obsahuje i pomoc v budoucnu, pokud je třeba něco zajistit dodatečně, jen ojediněle ze specifických důvodů, lze za náročné úkony sjednat příplatek

 

Jsme tu pro vás denně, služby poskytujeme nejvýhodněji (poměr kvalita/cena).

 

Telefonát vás ihned informuje o podstatných skutečnostech, které nevíte

– stačí vytočit číslo 704 163 717 a zjistíte, jaké možnosti, pro vás přicházejí do úvahy

– máte možnost se ptát a diskutovat nad vaším problémem

– zodpovíme vaše specifické dotazy

 

Mailová zpráva vám umožní první kontakt – ozveme se zpět

– stačí zaslat krátkou mailovou informaci (zprávu) na: prevedeme@zadluzenefirmy.eu s podstatnými skutečnosti

– napíšeme nebo zavoláme vám a sdělíme možnosti, které přicházejí do úvahy ve vašem případě

– v případě potřeby obdržíte manuál, který vám poradí v napjaté situaci

 

Osobní schůzka vám důkladně vysvětlí ekonomickou i právní problematiku

– je ideální k upřesnění detailů v návaznosti na vyplněný formulář či k projednání celé vaší situace s konkrétními způsoby řešení a postupu krok za krokem

– projdeme veškeré detaily a možnostmi nejvýhodnějšího řešení

– projednáme cenu za požadovanou transakci a formu či způsob její úhrady (jsme schopni individuální dohody)

 

ÚSPĚŠNÝ PRODEJ ZADLUŽENÉ FIRMY NENÍ JEN ZMĚNA ZÁPISU V OBCHODNÍM REJSTŔÍKU – DNES JE TŘEBA ZVLÁDNOUT VÍCE OKOLNOSTÍ.

 

PŘI PRODEJI SPOLEČNOSTI s.r.o., a.s. JE PODSTATNÉ

 1. Znát účetní stav firmy (mít aktuální rozvahu a výsledovku)
 2. Poskytnout pravdivé informace o stavu obchodní firmy (jen tak lze přijmout správné řešení)
 3. Prověřit bonitu pohledávek (vymahatelné, nevymahatelné, soudní spory apod.)
 4. Mít přehled o majetku a jeho hodnotě (DKP, hmotný majetek, software, know-how apod.)
 5. Předložit kompletní seznam závazků (dodavatelé, finanční úřad, instituce sociálního a zdravotního pojištění, celní úřad apod.)
 6. Samostatně vyčlenit vedené soudní spory, exekuce, pokuty a penále
 7. Disponovat zakladatelskými dokumenty a dalšími listinami o změnách ve společnosti

 

Úspěšní si nechají vždy radit od odborníků, protože jen tak postihnou všechna úskalí, která mohou nastat při prodeji zadlužené firmy s.r.o., a.s., ale i jiné právní formy podnikání

 

PRODEJ FIRMY s.r.o., a.s. – BUĎTE OBEZŘETNÍ

 1. nabyvatel obchodního podílu či akcií musí smlouvu nejen podepsat, ale doložit ověřený podpis
 2. statutárním orgánem (jednatelem, členem představenstva) se může stát jen osoba starší 18 let, splňující podmínky živnostenského zákona (což stvrdí čestným prohlášením s ověřeným podpisem)
 3. nový statutární orgán musí být osoba bezúhonná, tedy s čistým trestním rejstříkem (originál)
 4. Smlouvu o převodu podílu nebo Smlouvu o převodu akcí je potřeba doručit novému statutárnímu orgánu obchodní firmy a toto doručení prokázat obchodnímu rejstříku
 5. při změně sídla vyžaduje obchodní rejstřík Souhlas s umístěním sídla nebo originál Nájemní smlouvy včetně doložení výpisu z katastru nemovitostí, který souhlasí s uvedeným vlastníkem příslušné nemovitosti
 6. všechny dokumenty dokládané na obchodní rejstřík, musí být originály nebo úředně ověřené kopie a všechny podpisy musí být rovněž úředně ověřeny
 7. návrh na obchodní rejstřík podává s úředně ověřeným podpisem nový statutární orgán nebo jím zmocněná osoba

 

SPOLUPRACUJEME S VÁMI, DOKUD POTŘEBUJETE, ABY BYL OBCHOD BEZPEČNÝ

 

Další činnosti, které poskytujeme pro firmy v oblasti práva a ekonomiky

– řešení sporů mezi společníky a akcionáři

– vymáhání pohledávek

– prodej majetku a zboží

– likvidace

– konkurzy a insolvence

 

Jako klient, se na nás můžete obrátit i v budoucnu a my Vám pomůžeme telefonicky, mailem, dodáme podání, návrhy, odvolání v souvislosti s PŘEVODEM.

 

PORADENSTVÍ PRO ÚPĚCH FIRMU, SPOČÍVÁ NA DETAILECH, KTERÉ ZNÁME

– vyhněte se obvyklým přešlapům při rozhodování

– poskytneme know-how, jako správně podnikat

– vést firmu, zaměstnance, uzavírat kontrakty

– pojištění je dnes důležitá součást řešení

– snižovaní rizika spojeného s pohledávkami po splatnosti

 

Chráníme vaše zájmy vůči věřitelům, společníkům i dlužníkům. Maximalizujeme efekt při prodeji (převodu) ve váš prospěch.

 

Informace, které od Vás obdržíme – považujeme za důvěrné

Jakákoliv uskutečněná jednání, ať telefonická, mailová i osobní, považujeme za důvěrná a jsou v bezpečí. Pouze na základě nich, však lze uskutečnit správná rozhodnutí v řešení nastalé situace. Proto již od počátku jednáme věcně a vyjádříme se ke konkrétní situaci u zadlužené firmy s.r.o., a.s. apod. Pro tento účel obdržíte důležitá sdělení a know-how, jak postupovat a zachovat se jak v době prodeje i po prodeji firmy, aby vše mělo hladký průběh. Osobně Vám sdělíme důležité detaily postupu, pro Váš konkrétní případ.

 

Proto může být taková konzultace eventuálně placená, pokud překročí smluvený čas a je Vám v dané věci poskytnuto už konkrétní poradenství. Při následné realizaci obchodního případu, je tato částka následně odečtena ze sjednané ceny.

 

Výmaz firmy z obchodního rejstříku

Aby likvidace firmy měla smysl, musí být předem zvážena a naplánována za určitým cílem, který je sledován. Jen tak dává likvidace společnosti smysl. Všechny úkony jsou samozřejmě na soudu zpoplatněny, aby byl návrh úspěšný a schválen, musí být připraven právníkem, což s sebou nese další náklady.
Správným výsledek likvidace je zpeněžit všechny hmotné věci a nehmotná práva, know-how a jiné hodnoty, aby bylo zajištěno pokrytí nákladů spojených s likvidací. U firem jež nejsou předluženy, může být výsledkem i zisk.

Zajistit výmaz firmy z rejstříku však není vůbec snadné, jelikož v tomto případě jsou soudy velmi opatrné a jejich rozhodnutí zdlouhavá. Pokud se jedná o zadluženou firmu, záhy se zjistí, že je pasiva převyšují aktiva. Statutární orgán, pak musí neprodleně podat návrh na insolvenci nebo konkurz a už se veze v dalších problémech.

Výmazem firmy z obchodního rejstříku, končí celá etapa firemní historie, která je postupně dokumentována jednotlivými zápisy všech změn v obchodním rejstříku. Dosáhnout výmazu není vůbec snadné a už vůbec ne rychlé. Chce to trpělivost a vytrvalost a získat souhlasy s výmazem od příslušných institucí.

 

Garantujeme nejlepší řešení
Standardní, je pro nás „sprostým“ výrazem. To v dnešní době již zdaleka nestačí. Soustředíme své síly a znalosti na nejlepší řešení a služby, jež pomáhají právě vám, v momentě kdy si nevíte rady. Garantujeme tak ten nejlepší výsledek, který je v dané chvíli dosažitelný. Ochráníme vás, vaši firmu i rodinu před zbytečným krachem.

 

Jak rychle pracujeme
Samozřejmě podle vašich potřeb, na místech kde nás potřebujete. Čas přizpůsobíme vašim požadavkům, tak abychom zachránili vše, co se v dané chvíli zachránit dá a ušetřili tak zbytečné výdaje. Čas jsou obvykle proti vám, takže na vzájemné spolupráci a rychlosti závisí i výsledek.

 

Proč je nejdůležitější dobrá rada a strategie
Věci lze dělat, tak to obvykle činí právníci, ale efekt není dostatečný. Každý se zajímá o smlouvu a její obsah. Samozřejmě je to v pořádku a tuto část právníci mají pod kontrolou. Je to, ale formulářová záležitost, jelikož tento smluvní vztah je zcela přizpůsoben požadavkům obchodního rejstříku, aby provedl zápis.

Skutečná rizika se skrývají jinde a obvykle se vás na tyto detaily nikdo neptá, nezkoumá je a tím pádem ani neřeší. To je, ale obvyklá chyba, která se pak často vymstí.

Úspěch a výsledky nesou vždy nestandardní strategie, které promyšleně zváží všechny okolnosti a prakticky na ně reagují. To od nás klienti očekávají, a proto náš postup nese patřičný úspěch a přináší spokojenost.

 

Můžete být v klidu a pohodě
S námi budete mít zajištěné odborné a kvalitní služby, které vám pomohou řešit jakoukoliv nepředvídanou situaci. Vždy přicházíme s nejlepším řešením, které je praktické, rychlé a má výsledky. Zastoupíme vás v každém důležitém jednání a vyjednáme to nejlepší, na co lze jen pomyslet.

 

Zaplatíme i za zprostředkování
Pokud máte známé či obchodní partnery, jež by uvítali naše služby, stačí zavolat, sdělíme vám podmínky a vy máte možnost profitovat ze svých kontaktů a získat odměnu za svou činnost. Máte-li nápad, který zrealizovat a sami to nedokážete, stačí nás přizvat ke spolupráci a společně to dokážeme a vyděláme.

 

NAŠE CENA REPREZENTUJE KVALITU – POSKYTUJEME ODBORNÉ ZNALOSTI – PROVĚŘENÉ PRAXÍ!

 

Vážení klienti, specializujeme se na podnikatelské poradenství zvláště v oblasti poradenství pro podnikatele, zadlužené firmy, krizového řízení, změny zápisů v obchodním rejstříku, převodem zadlužených firem s.r.o. i a.s., ale dokážeme řešit situace i v jiných formách podnikání, likvidace společností, restrukturalizace s cílem přežití podnikatelských aktivit – změn – odprodejů části podniku, oddlužení a kapitalizace pohledávek, zastupování při jednání s úřady, poradenství v oblasti účetnictví a systému organizace řízení firmy, optimalizace daňové zátěže firmy, obchodní jednání a uzavírání obchodních případů v zastoupení, realizování jednorázových obchodů, které nemůžete realizovat sami.